သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို ေပ်ာ္ရြင္ေစဖို႔ လစာထက္ပိုအေရးႀကီး အရာ ၅ ခ်က္

0
30

ဘယ္အလုပ္မွာမဆို အလုပ္စေလွ်ာက္ကတည္းက လစာေမွ်ာ္မွန္းမႈနဲ႔ လစာရရွိမႈဟာ အေရးအႀကီးဆံုးအခန္းက႑မွာ ပါဝင္ပါတယ္. သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေပ်ာ္ရြင္မႈနဲ႔ ဘဝေလွ်ာက္လွမ္းမႈ၊ တိုးတက္မႈတို႔အတြက္ လစာထက္ပိုအေရးႀကီးတဲ့ အရာေတြရွိေနပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ျခင္း၊ ခ်ီးက်ဴးျခင္း
သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို လစာဘယ္ေလာက္ပဲေပးထားပါေစ။ သူတို႔ရဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႀကိဳးစားမႈေတြကို သင္ကအသိအမွတ္မျပဳေပးတဲ့အခါ ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာမွာမဟုတ္သလို ဝန္ထမ္းေတြလည္း ေပ်ာ္ရြင္စြာနဲ႔ ႀကိဳးစားပန္းစား လုပ္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳေပးၿပီး ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳတာဟာ သူတို႔ရဲ႕တန္ဖိုးကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစၿပီး သင့္ရ႕ဲအလုပ္အေပၚေလးနက္တဲ့ စိတ္ထားၿပီးႀကိဳးစားေစတာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြကိုေတာ္ရင္ေတာ္သလို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီး ေက်းဇူးတင္ေနဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

တာဝန္ယူျခင္း
တာဝန္ယူျခင္းဟာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ သင္ကဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာ တာဝန္ခံမႈရွိၿပီး ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔ကလည္း သင့္ကိုယံုၾကည္မႈနဲ႔အတူ တာဝန္ယူမႈလည္း တြဲပါလာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီအတြက္ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ကို ခန္႔ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လူအသစ္ေခၚတာထက္ ဝန္ထမ္းေဟာင္းေတြမွာ တာဝန္ယူႏိုင္တဲ့စိတ္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ နဲ႕စံႏႈန္းေတြကို အရင္ဆံုးေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ အခ်ိန္နဲ႔အတူေျပာင္းလဲျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ သူတို႔ကသင္နဲ႔အလုပ္အေၾကာင္းကို ပိုမိုသေဘာေပါက္တာေၾကာင့္ သစၥာရွိၿပီး တာဝန္ခံတတ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ လူအေဟာင္းေတြကို ဦးစားမေပးပဲ လူအသစ္ေတြကိုရွာေဖြျခင္းက သူတို႔ရဲ႕တာဝန္ယူမႈေတြကို က်ဆင္းေစႏိုင္ပါတယ္။

အာ႐ံုစိုက္မႈ
သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြဟာ သင္ကသူတို႔အေပၚ အာ႐ံုစိုက္မႈကို တပ္မက္ၾကပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေယာက္စီတိုင္းနဲ႔ မေတြ႔ဆံုႏိုင္ရင္ေတာင္မွ တစ္ရက္ကို တစ္ေယာက္ ၅မိနစ္ႏႈန္းေလာက္နဲ႔
ေတြ႕ဆံုစကားေျပာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ဘဝအေၾကာင္းေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ေပ်ာ္ရြင္မႈေတြကို သင္ကနားေထာင္ေပးျခင္း၊ မွ်ေဝေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔အတြက္ လႈံ႕ေဆာင္မႈျဖစ္ေစၿပီး သင္နဲ႔အလုပ္ကိုပိုမိုခ်စ္လာပါလိမ့္မယ္။ အဓိကကေတာ့ ကိုယ့္ဆီမွာလုပ္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို အာ႐ံုစိုက္ၿပီး သိရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔အေၾကာင္းကို သင္ကစိတ္ဝင္စားျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕သေဘာထားႀကီးမႈနဲ႔ အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္စြမ္းကို ျပသလိုက္ပါ။

စိတ္ကူးအသစ္ေတြကို အေလးထားေပးပါ
သင္ရဲ႕အလုပ္ဟာ အိုင္ဒီယာအသစ္ေတြမရွိရင္ သိပ္ၿပီးတိုးတက္မွာမဟုတ္ပဲ ရပ္တန္႔ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေတြးေခၚမႈေတြ၊ အၾကံေပးခ်က္ေတြကို ရရွိဖို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေပးပါ။ သူတို႔ရဲ႕အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို သင္ကအေလးမထားပဲ ျပစ္တင္ေဝဖန္ရင္ သူတို႔ဆီကသင္ေနာက္ထပ္ ဘာမွရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
သင့္ရဲ႕လက္ခံမႈေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း အလုပ္ကိုစိတ္ပါဝင္စားၿပီး အေရးအႀကီးဆံုးအရာေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ရတာေၾကာင့္ ယခုလိုအၾကံေပးမႈေတြကို ပိုမိုႀကိဳးစားလာပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္တစ္ခုရဲ႕အေရးအႀကီးဆံုးအပိုင္းနဲ႔ ေပ်ာ္ရြင္စြာေဆာင္ရြက္မႈဟာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မေမ့ပါနဲဲ႔။

အလိုက္အထိုက္ရွိပါေစ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာမွာ အလိုက္အထိုက္ရွိမႈ flexibility ဟာလည္း ထိပ္တန္းအေရးပါတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိအတြက္ သင့္ေပးတဲ့တာဝန္ေတြ၊ target ေတြဟာ သူတို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏျဖစ္ေနဖို႔လိုပါတယ္။တကယ္လို႔ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာေတြပဲ ေတြးေတာေနၿပီး သူတို႔ရဲ႕ဘဝနဲ႔အေျခအေနကို မငဲ့ကြက္ပဲ ခိုင္းေစျခင္း၊ စီရင္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြမွာ စိတ္ပိုင္းနဲ႔႐ုပ္ပိုင္းျပႆနာေတြ ၾကံဳေတြ႔လာႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕စည္းကမ္းေတြဟာ အလုပ္အတြက္ အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ တိတိက်က်ကိုင္တြယ္ဖို႔လိုေပမယ့္ သူတို႔ဆီကအက်ိဳးနဲ႔အေၾကာင္း ကိုလည္း နားေထာင္ဖို႔မေမ့ပါနဲ႔။ သူတို႔ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ၊ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကိုလည္း နားလည္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားသင့္သလို အသိအမွတ္ျပုေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

LM_Naung_Naung

Lifestyle_Myanmar

အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ယံုၾကည္မႈပိုရွိေစမယ့္ ႐ိုးရွင္းတဲ့နည္းလမ္း (၅) ခ်က္

ဘယ်အလုပ်မှာမဆို အလုပ်စလျှောက်ကတည်းက လစာမျှော်မှန်းမှုနဲ့ လစာရရှိမှုဟာ အရေးအကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါတယ်. သို့သော်လည်း ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပျော်ရွင်မှုနဲ့ ဘဝလျှောက်လှမ်းမှု၊ တိုးတက်မှုတို့အတွက် လစာထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့ အရာတွေရှိနေပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ခြင်း၊ ချီးကျူးခြင်း
သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို လစာဘယ်လောက်ပဲပေးထားပါစေ။ သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှု၊ ကြိုးစားမှုတွေကို သင်ကအသိအမှတ်မပြုပေးတဲ့အခါ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်လာမှာမဟုတ်သလို ဝန်ထမ်းတွေလည်း ပျော်ရွင်စွာနဲ့ ကြိုးစားပန်းစား လုပ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုပေးပြီး ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတာဟာ သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေပြီး သင့်ရဲ့အလုပ်အပေါ်လေးနက်တဲ့ စိတ်ထားပြီးကြိုးစားစေတာကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေကိုတော်ရင်တော်သလို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြီး ကျေးဇူးတင်နေဖို့ မမေ့ပါနဲ့။

တာဝန်ယူခြင်း
တာဝန်ယူခြင်းဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အတွက် အကြီးမားဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ သင်ကဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာ တာဝန်ခံမှုရှိပြီး ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သူတို့ကလည်း သင့်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့အတူ တာဝန်ယူမှုလည်း တွဲပါလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက် မန်နေဂျာတစ်ယောက်ကို ခန့်တော့မယ်ဆိုရင် လူအသစ်ခေါ်တာထက် ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေမှာ တာဝန်ယူနိုင်တဲ့စိတ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု နဲ့စံနှုန်းတွေကို အရင်ဆုံးလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ အချိန်နဲ့အတူပြောင်းလဲခြင်းတွေကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ကသင်နဲ့အလုပ်အကြောင်းကို ပိုမိုသဘောပေါက်တာကြောင့် သစ္စာရှိပြီး တာဝန်ခံတတ်တဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ လူအဟောင်းတွေကို ဦးစားမပေးပဲ လူအသစ်တွေကိုရှာဖွေခြင်းက သူတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုတွေကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။

အာရုံစိုက်မှု
သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ သင်ကသူတို့အပေါ် အာရုံစိုက်မှုကို တပ်မက်ကြပါတယ်။ သူတို့တစ်ယောက်စီတိုင်းနဲ့ မတွေ့ဆုံနိုင်ရင်တောင်မှ တစ်ရက်ကို တစ်ယောက် ၅မိနစ်နှုန်းလောက်နဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေ၊ အခက်အခဲတွေ ပျော်ရွင်မှုတွေကို သင်ကနားထောင်ပေးခြင်း၊ မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် သူတို့အတွက် လှုံ့ဆောင်မှုဖြစ်စေပြီး သင်နဲ့အလုပ်ကိုပိုမိုချစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ဆီမှာလုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အကြောင်းကို အာရုံစိုက်ပြီး သိရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့အကြောင်းကို သင်ကစိတ်ဝင်စားခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့သဘောထားကြီးမှုနဲ့ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကို ပြသလိုက်ပါ။

စိတ်ကူးအသစ်တွေကို အလေးထားပေးပါ
သင်ရဲ့အလုပ်ဟာ အိုင်ဒီယာအသစ်တွေမရှိရင် သိပ်ပြီးတိုးတက်မှာမဟုတ်ပဲ ရပ်တန့်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တွေးခေါ်မှုတွေ၊ အကြံပေးချက်တွေကို ရရှိဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးပါ။ သူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကို သင်ကအလေးမထားပဲ ပြစ်တင်ဝေဖန်ရင် သူတို့ဆီကသင်နောက်ထပ် ဘာမှရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့လက်ခံမှုကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီး အရေးအကြီးဆုံးအရာတွေမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတာကြောင့် ယခုလိုအကြံပေးမှုတွေကို ပိုမိုကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်တစ်ခုရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းနဲ့ ပျော်ရွင်စွာဆောင်ရွက်မှုဟာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။

အလိုက်အထိုက်ရှိပါစေ
အုပ်ချုပ်မှုပညာမှာ အလိုက်အထိုက်ရှိမှု flexibility ဟာလည်း ထိပ်တန်းအရေးပါတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ သူတိုအတွက် သင့်ပေးတဲ့တာဝန်တွေ၊ target တွေဟာ သူတို့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ ပမာဏဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေပဲ တွေးတောနေပြီး သူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့အခြေအနေကို မငဲ့ကွက်ပဲ ခိုင်းစေခြင်း၊ စီရင်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာ စိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တချို့စည်းကမ်းတွေဟာ အလုပ်အတွက် အရေးကြီးတာကြောင့် တိတိကျကျကိုင်တွယ်ဖို့လိုပေမယ့် သူတို့ဆီကအကျိုးနဲ့အကြောင်း ကိုလည်း နားထောင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်း နားလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားသင့်သလို အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ လိုပါတယ်။
LM_Naung_Naung
Lifestyle_Myanmar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here